Jurbarko socialinės paslaugos

Atviri duomenys

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos” atvirų duomenų srityje publikuojamus duomenis ir informaciją atvirų duomenų naudotojai gali naudoti pakartotinai, kaip nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Įstaigos atviras leidimas pakartotinai naudoti informaciją suteikia teisę pareiškėjui be atskiro institucijos sutikimo gautą informaciją:

viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;
atgaminti bet kokia forma ar būdu;
versti į kitas kalbas;
adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti;
platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

Iš Įstaigos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

Atvirų duomenų naudotojas, pakartotinai naudodamas iš Įstaigos gautą informaciją, privalo nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta, taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.

Informacija pakartotinai naudoti teikiama neatlygintinai, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

Tarnybiniai automobiliai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai (pdf formatas, 2016-2020 metai)

Finansinių ataskaitų rinkiniai (pdf formatas, 2015-2020 metai)

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos” teikiamos paslaugos

Skip to content